Retningslinjene skal sikre at vår aktivitet gjennomføres innenfor rammen av offentlig lovverk og etiske regler i næringslivet.

For vår virksomhet er våre etiske retningslinjer: 

Kvalitet

Vi er en seriøs og kompetent leverandør med høy fagkunnskap og gjennomføringskraft. Våre ansatte skal møte kunder med respekt og evne til å finne gode løsninger, både for de tekniske leveransene og i de kommersielle avtalene.

Konkurranse

Vi i Teqva Gruppen driver ikke konkurranseforhindrende aktiviteter som innebærer deltakelse i kartell, korrupsjon eller annet som strider mot konkurranseloven.

Arbeidsmarkedskriminalitet

Teqva Gruppen og alle ansatte arbeider for å opptre i henhold til lover og regler og er aktive mot sosiale forskjellsbehandling, menneskehandel og økonomiske misligheter knyttet til våre arbeidsoppgaver i selskapet.

Likestilling og mangfold

Alle ansatte og samarbeidspartnere blir behandlet med respekt og likeverd uansett. Hver ansattes kompetanse, livssyn og etnisitet er nødvendig for det mangfoldet av kunnskap Teqva Gruppen leverer gjennom sine tjenester. Teqva Gruppens ansatte opptrer med imøtekommenhet, samarbeidsvilje og orden. 

Arbeidsplasstandarder, helse og sikkerhet

Ordentlige arbeidsforhold som beskytter helsen til og sørger for sikkerhet for de ansatte har øverste prioritet hos Teqva Gruppen:

 • Sørge for ordentlige, sikre og sunne arbeidsforhold for sine ansatte;
 • Ta nødvendige forholdsregler for å hindre ulykker og skader;
 • Sikre tilgang til nødutganger og nødvendig verneutstyr;
 • Sikre tilgang til akutt medisinsk behandling;
 • Sikre tilgang til rene toalettfasiliteter og drikkevann.
 • Sørge for passende og effektiv personlig verneutstyr; og
 • Sørge for nødvendig opplæring av ansatte og ledelse i håndtering og avhending av kjemikalier og andre farlige materialer.

 

Arbeidskriminalitet

Det er et økende fokus i samfunnet på bekjempelse av arbeidsmarkedskriminalitet. Slik kriminalitet undergraver våre velferdssystemer og bidrar til at konkurransen i markedet ikke skjer på like vilkår.

Arbeidskriminalitet kan være:

 • Svart arbeid
 • Ugyldige arbeidskontrakter
 • Ulovlige arbeidsforhold
 • ID-kriminalitet
 • Konkurransesamarbeid
 • Underslag og svindel
 • Hvitvasking av penger

Vi er imot alle typer arbeidskriminalitet og søker å bekjempe dette. Våre verktøy er å jobbe med etikk, etablere gode varslingsrutiner, og innføre prosedyrer for å sikre at våre leverandører og samarbeidspartnere også driver innenfor de lover og regler som gjelder i Norge.

ID-Kriminalitet

ID-kriminalitet er et økende problem i vår industri. Vi kan møte dette ved at våre samarbeidspartnere benytter ansatte med falsk ID. Sannsynligheten vil være stor for at den ansatte utsettes for ulovlige arbeidsforhold med lønn under tariff, arbeidstider utover arbeidsmiljølovens bestemmelser eller annen type utnyttelse av arbeidsforholdet.

Vi kan møte denne utfordringen ved å kontrollere og inngå kontrakter med bemanningsforetak og likesinnet bedrifter i elektrobransjen som dels forplikter til lovlighet og dels gir oss rett til å kontrollere ansatte og deres ansettelsesforhold.

Konkret har vi iverksett følgende tiltak:

 • Ved behov for innleie skal vi alltid ta kontakt med andre tariffbedrifter innen det spesifikke fagområdet for å høre om mulighet til å leie inn fra våre konkurrenter.
 • Ved innleie fra bemanningsbyrå skal selskapet være lovlig registret og betale moms og arbeidsgiveravgift. De skal også dokumentere tiltak etter nye regler for innleie fra januar 2019. Spesielt fast ansettelse av sine ansatte.
 • Ved innleie fra bemanningsbyrå skal det lages en protokoll som skal signeres av tillitsvalgte for godkjenning av lønnsnivå og arbeidskontrakt.

Bestikkelse

Teqva Gruppen tar avstand fra alle former for korrupsjon/bestikkelser. Ansatte skal aldri tilby eller motta ulovlige eller urettmessige pengegaver eller andre godtgjørelser for å oppnå forretningsmessige eller private fordeler for seg selv eller andre.

Denne form for korrupsjon vil blant annet kunne medføre at kontrakter ikke inngås med de leverandørene som er best kvalifisert, miljømessige hensyn ikke blir ivaretatt eller personer som ikke er kvalifisert blir ansatt.

Ikke-diskriminering og trakassering

Diskriminering, trakassering og overgrep er ikke akseptabelt og Teqva Gruppen forplikter seg til å behandle ansatte med respekt og verdighet og ikke diskriminere gjennom rekrutterings- og ansettelsespraksis.
Vi skal: 

 • Verken delta i eller tolerere enhver form for diskriminering eller trakassering, inkludert seksuell trakassering;
 • Respektere like muligheter med hensyn til rekruttering, lønn, tilgang til opplæring, forfremmelse, oppsigelse eller pensjonering; og
 • Ikke delta i, støtte eller tolerere diskriminering på bakgrunn av kriterier som kjønn, alder, religion, sivilstand, rase, kaste, sosiale bakgrunn, sykdom, funksjonshemning, graviditet, etnisk og nasjonal opprinnelse, politisk ståsted eller seksuell legning.

Konsekvens på brudd på etiske regler

Brudd på våre etiske regler vil få en konsekvens på selskapet og personer innblandet. Teqva Gruppen kan bli holdt erstatningsansvarlig og gir svært negativ publisitet som kan være skadelig for omdømme og forretningsforbindelser. Personer som bryter våre etiske rettningslinjer risikerer saksjoner, herunder avskjed og politianmeldelse ved grove brudd.